LAG OCH JURISDIKTION

Eventuella tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna

Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.